Overvejer du at skifte til gasfyr?

Der kan være mange fordele forbundet med at udskifte sin gamle varmeinstallation  med et moderne gasfyr. Fordelene er først og fremmest af økonomisk karakter, idet opvarmning med gasfyr kan være op til 50% billigere med et naturgasfyr sammen-lignet med traditionel opvarmning med olie eller elektricitet ifølge beregninger, som er fortaget af Dong Energy og Dansk Gasteknisk Center. Dertil kommer, at opvarmning med gasfyr er betydelig mere skånsomt over for miljøet, ligesom udledningen af CO2 nedsættes drastisk, når det gamle oliefyr erstattes med et nyt og moderne naturgasfyr. Der er altså al mulig grund til at overveje en ny, billigere og miljømæssigt mindre belastende energiform til opvarmning af din bolig… og mulighederne er mange. Det er således ikke blot økonomiske hensyn, der spiller ind, men i lige så høj grad miljøbevidsthed og hensynet til dansk økonomi i almindelighed. Alle kan vi bidrage til et bedre miljø og lavere CO2 udslip uden at det på lidt længere sigt egentlig koster os noget som helst, tværtimod.

Hvilket gasfyr skal jeg vælge?

Der findes flere forskellige typer at gasfyr at vælge imellem på markedet, og de økonomiske besparelser, der kan opnås, er i høj grad afhængig af, hvilken løsning der vælges.


Kondenserende kedelløsninger er  stadig den mest populære løsning. Princippet og virkemåden i et kondenserende gasfyr er anderledes end i et traditionelt fyr. I en traditionel kedel opnår røggassen et temperatur på 100-200 grader og indeholdeholder derfor store mængder af energi, mens temperaturen i en kondenserende kedel kun er 50-70 grader, idet røggassen nedkøles. Det indebærer, at den røggasvarme, der før blev sluppet ud til gråspurvene nu i stedet føres over til radiatorerne, hvorved energiforbruget mindskes radikalt, idet en nyttevirkning på 95-100% slet ikke er ualmindelig. Et kondenserende gasfyr er anskaffelsesmæssigt dyrere end en traditionel løsning, men bør alligevel overvejes selv ved et i forvejen lavt energiforbrug, idet driftsomkostningerne til gengæld er så meget mindre. At miljøbelastningen er væsentlig lavere med et kondenserende fyr sammenlignet med et traditionelt skal heller ikke glemmes eller bagatelliseres.

Solvarmeløsninger er en anden mulighed, som er vokset stærkt i popularitet gennem de senere år og indebærer en kombination af naturgas og solenergi. Et gas/solvarmeanlæg er ofte bygget sammen i en enkel unit, mens arealet af solpaneler gøres afhængig af familiens forbrug af varmt vand samt ønsket om overskud af energi til opvarmning. Solen skinner i gennemsnit 1.800 timer om året i Danmark hvilket indebærer, at et enkelt solvarmeanlæg normalt bidrager med 60-70% af husholdningens forbrug af varmt vand. Installeres der flere anlæg kan energi-produktionen fra disse overføres til helt eller delvist til radiator- eller gulvvarme. Installeres hele herligheden ved samme lejlighed er der penge at spare på installationsomkostningerne.
El-varme konvertering er en tredje mulighed der bør overvejes, såfremt man i forvejen opvarmer sin bolig med el-varme og bor i et naturgasområde. Her kan det være en rigtig god ide at skrotte el-varmen og installere gasfyr, en driftsøkonomisk besparelse på op til 50% er meget almindelig. Naturgasselskaberne tilbyder at lave en gratis energiberegning, der viser din konkrete besparelse ved valg af denne løsning, der indebærer en nedtagning af el-radiatorer og el-vandvarmer samt installation af  naturgaskedel, varmtvandsforsyning og klimastyring. Installationen tager 3-4 dage beroende på husets størrelse.

Energimærkning og driftsøkonomi

Dong Energy har i samarbejde med bl.a. Dansk Gasteknisk Center udviklet et energimærkningssystem for gasfyr, hvor de gasfyr som har det laveste gasforbrug tildeles energimærke A, medens de gasfyr, som har det højeste forbrug, tildeles energimærke G. Energimærkningen svarer stort set til den mærkning, der allerede findes for el-apparater m.m. Med energimærkningen er det enkelt at sammenligne energiforbruget for hovedparten af alle gasfyr, der sælges på det danske marked. Ud over oplysning om energiforbruget indeholder mærkningen også information om elforbrug, emissionen af nitrøse gasser m.v. Det ligger i sagens natur, at der kan hentes betydelige besparelser på energiforbruget ved at vælge et gasfyr med energimærke A frem for et fyr med energimærke G.

Hvem er bedst til at installere mit nye gasfyr?

Fortvivl ikke, der er hjælp at hente! Hoteller verden over har et mærkningssystem med stjerner, restauranter bedømmes mange steder for kvaliteten med et antal kokkehuer, mens gasfyr i Danmark bedømmes med et antal rørtænger. Men der er endnu en væsentlig forskel: mens hoteller og restauranter bedømmes af professionelle fagfolk, så bedømmes VVS-installatørerne i Danmark af kunderne selv. Det er Dong Energy, som administrerer ordningen idet alle, som har fået installeret et gasfyr, udfylder et spørgeskema fra Dong, der berører bl.a. installation, rådgivning, instruktion og priser. Ved at sammenholde besvarelserne skabes der et ganske fyldestgørende billede af kundernes tilfredshed. Ved en kundetilfredshed på 85-100% tildeles VVS-installatøren fem rørtænger, 75-84% giver fire rørtænger medens installatører der kun bedømmes med 65-74% må nøjes med tre rørtænger. Ved en kundetilfredshed på mindre end 50% er der ingen rørtænger at hente.
På Dong Energy’s hjemmesider samt ved direkte henvendelse til Dong  kan du få nærmere oplysninger om, hvorledes VVS-installatørerne i dit område er blevet bedømt, en vigtig information forinden man træffer sit valg og går over til at anvende naturgas.


Gasfyr priser

Priserne på et nyt gasfyr ligger normalt fra omkring 20000 kr og opefter. Det afhænger narturligvis af hvilket mærke du ønsker, samt størrelsen og ydelsen på gasfyret. Det er en god ide at lave en sammenligning inden du beslutter dig for at købe. På den måde kan du finde den bedste pris. Men husk at du skal sammenligne efter de samme specifikationer, så du får et reelt billede af priserne.
Husk at du også skal betale for selve installationen, hvilket skal gøres af en autoriseret VVS installatør. Priserne på selve installationen varierer også fra firma til firma, og det kommer også lidt an på, om du vælger at købe gasfyret hos installatøren, hvilket i de fleste tilfælde vil betyde en lavere pris på installationen.
Som med så mange andre ting, kan det varmt anbefales, at indhente tilbud fra flere forskellige firmaer, inden du køber en nyt gasfyr